1. Inleiding

De diensten van POP Productions SPRL, gevestigd te 4, Rue d’Herchies, 7050, Jurbise in België en geregistreerd onder het BTW-stelsel op het nummer BE 0677.966.058, zijn onderworpen aan de Voorwaarden Algemene verkoopgegevens hieronder. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave of op de factuur, zijn deze voorwaarden altijd van toepassing. Mondelinge toezeggingen binden POP Productions niet SPRL alleen na schriftelijke bevestiging en naar behoren ondertekend.

De dienstverlening van POP Productions SPRL en het doel ervan worden gedetailleerd in de offerte, factuur en / of bestelbon.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er meerwerk nodig is, zullen deze worden bepaald hetzij door een nieuwe bestelbon, hetzij vastgelegd door een schriftelijke uitwisseling (e-mail door voorbeeld) tussen de partijen.

2. Termijnen

De duur van het project en de tussenkomst staan vermeld op de factuur en / of in het bestelformulier. Deze termijnen worden slechts ter indicatie gegeven en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding wanneer de bestelling wordt geannuleerd.

3. Financiële voorwaarden

Tenzij vooraf overeengekomen met de klant, is een aanbetaling van 50% vereist bij ondertekening van het bestelformulier. Als de klant het contract minder dan 2 werkdagen voor de geplande datum opzegt uitvoering van het project behoudt POP Productions BVBA zich het recht voor om de aanbetaling van 50% als compensatie te behouden. In het geval dat serviceproviders (acteurs, muzikanten, etc.) hebben gereserveerd, behoudt POP Productions SPRL zich het recht voor om tot 100% van het bedrag van hun dienst op te eisen.

Het saldo van de factuur is betaalbaar binnen een op de factuur vastgestelde termijn. Bij niet-betaling op de vervaldag worden automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving alle betalingen onmiddellijk opeisbaar. nog verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente berekend tegen het tarief van de Nationale Bank verhoogd met 2%, evenals een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van € 100,00. POP Productions is behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling op te schorten tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding kan eisen.

De aanbetalingen van de klant zijn geldig op de prijs van de bestelling. Ze vormen een begin van de uitvoering en geen aanbetaling, waarvan het opgeven ervan de klant zou machtigen om zichzelf van zijn verplichtingen.

Alle prijzen zijn netto exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet per aangetekende brief worden verzonden binnen de 7 dagen na de factuurdatum, anders wordt de factuur zonder voorbehoud aanvaard.

4. intellectueel eigendom

Elke artistieke, computer- of andere creatie gemaakt door of namens POP Productions SPRL blijft de exclusieve eigendom van POP Productions BVBA, tenzij anders bepaald. uitdrukkelijk contractueel tegendeel.

Het wordt enkel ter beschikking gesteld van de Klant op strikt persoonlijke basis en voor een periode, eenmalig gebruik (tv, radio, internet, enz.) En een territorium bepaald door het bestelformulier en op de factuur.

De klant die een uitzend- of duplicatieopdracht verzendt, moet het recht hebben om dit te doen en neemt in dit opzicht de exclusieve verantwoordelijkheid op zich jegens derden. Bijgevolg garandeert de Klant POP Productions BVBA tegen elk verhaal van derden die beweren dat hun rechten niet worden gerespecteerd.

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.